Picture: 0417 Argyresthia spinosella 01

0417 Argyresthia spinosella 01 Copyright: Tom Morris

Title: 0417 Argyresthia spinosella 01 
Credit: Tom Morris 
Permalink: Link 
Subject: Argyresthia spinosella  
Location: SU117123: Alderholt  

 

Copyright © Tom Morris