Picture: 1486 Apomyelois bistriatella 01

1486 Apomyelois bistriatella 01 Copyright: Tom Morris

Title: 1486 Apomyelois bistriatella 01 
Credit: Tom Morris 
Permalink: Link 
Subject: Apomyelois bistriatella  
Location: SU117123: Alderholt  

 

Copyright © Tom Morris