Picture: 1470 Euzophera pinguis 02

1470 Euzophera pinguis 02 Copyright: Gillian Nash, July 2015

Title: 1470 Euzophera pinguis 02 
Credit: Gillian Nash, July 2015 
Permalink: Link 
Subject: Euzophera pinguis  
Location: ST6208: Leigh  

 

Copyright © Gillian Nash